Zarządzanie Nieruchomościami - Wiesława Sajko

Oferta

Firma „Zarządzanie Nieruchomościami - Wiesława Sajko” oferuje fachowe zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem , jak również do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, zgodnie z art. 185 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. 

 Wykonujemy czynności związanych z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej, w zakresie:

 •  czynności rejestracyjnych wspólnoty mieszkaniowej;
 • realizacja uchwał Wspólnoty ;
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty;
 • zbieranie ofert i negocjacje umów na dostawy mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, dostaw gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu);
 • profesjonalne prowadzenie księgowości ( prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej, rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy właścicieli lokali mieszkalnych);
 • skuteczną windykację należności od dłużników; prowadzenie w uzgodnieniu z Zarządem polityki remontowej nieruchomości;
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa; pomoc przy realizacji uprawnień gwarancyjnych;
 • obsługę techniczną nieruchomości (współpracujemy ze specjalistami, wybieranie wykonawców robót remontowych w oparciu o uzgodnion z Zarządem Wspólnoty procedury);
 • prowadzenie oraz nadzór remontów z udziałem inspektorów z uprawnieniami budowlanymi; prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej;
 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym; organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości;
 • zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych;
 • sporządzanie rocznych Planów Gospodarczych dla nieruchomości;
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej informacji o bieżących kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • sporządzanie oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie ogółu właścicieli nieruchomości; prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • monitorowanie należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald, księgowanych na podstawie wyciągów bankowych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego;
 • bieżąca windykacja należności od właścicieli lokali w nieruchomości wg zasad uzgodnionych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • rozliczanie zużycia wody, ciepła na cele co i ccw, oraz odprowadzenia ścieków w tym także w części dotyczącej lokali mieszkalnych i użytkowych (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów co 6 lub 12 miesięcy);
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • przygotowywanie płatności do podpisu bądź autoryzacji w banku;
 • umożliwienie Zarządowi wspólnoty Mieszkaniowej stałego dostępu do aktualnych sald właścicieli.

 Jeżeli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami, zachęcamy do zaproszenia nas na krótkie spotkanie, podczas którego zapoznamy się z nieruchomością i przedstawimy listę korzyści związanych z współpracą z naszą firmą.